Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Betuwe Biljarts gevestigd westluidensestraat 16 4001NG Tiel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61104566.
Telefoonnummer: 0344-607457. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 09:00 tot 12:30 uur.
E-mailadres: info@betuwebiljarts.nl
KvK-nummer: 61104566
Btw-identificatienummer:NL185758332B02
Bankgegevens:
Rabobank
IBAN NL25RABO0187487219
BIC code RABONL2U


Artikel 1: Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden van leverancier gelden voor elke aanbieding van leverancier en alle overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, tenzij van deze voorwaarden schriftelijk door partijen is afgeweken.
1.2 Indien één of meer artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden behouden de overige artikelen en onderdelen van de artikelen hun rechtsgeldigheid.
1.3 Werknemers van leverancier, alsmede derden die namens leverancier voor afnemer werkzaamheden hebben verricht kunnen zich jegens contractspartij op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 2: Aanbiedingen, prijs en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van leverancier zijn vrijblijvend. Maten en gewichten vermeld in catalogi of in afbeeldingen, geven slechts een aanduiding bij benadering weer doch binden leverancier niet. Prijswijzigingen en/of constructiefouten zijn altijd voorbehouden.
2.2 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van leverancier vermeld in euro`s, gebaseerd op levering "af fabriek of magazijn" leverancier, inclusief BTW. Eventuele koerswijzigingen bij van derden betrokken zaken te rekenen vanaf het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst met afnemer worden doorberekend.
2.3 In aanbiedingen van leverancier gaat deze onder andere ten aanzien van de prijs er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden, zonder onnodig oponthoud en op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan leverancier te worden opgegeven. Leverancier zal in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre daarmee door leverancier rekening is gehouden. Voor zover na het tot stand komen van de overeenkomst de afnemer wenst af te wijken van gemaakte afspraken, is hij gehouden de daaraan verbonden kosten aan leverancier te voldoen.
2.4 Overeenkomsten met leverancier komen op de navolgende wijzen tot stand:
- schriftelijke vastlegging door leverancier van de met afnemer gemaakte afspraken;
- schriftelijke aanvaarding door afnemer van een aanbod van leverancier.
2.5 Mondelinge mededelingen van medewerkers van leverancier binden leverancier slechts voor zover een gevolmachtigde van leverancier deze mededelingen schriftelijk aan de afnemer bevestigt.

Artikel 3: Betaling
3.1 De leverancier is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat het volledige factuurbedrag, althans een door leverancier in de offerte vermeld percentage daarvan 7 dagen voorafgaand aan de levering van zaken en de montage daarvan op een door leverancier op te geven bankrekening zal worden gestort.
3.2 De afnemer is gehouden (het resterende deel van) de prijs van gekochte zaken alsmede de kosten van montage contant af te rekenen op het tijdstip van levering en/of montage, tenzij anders te zijn overeengekomen met de leverancier. Dit dient schriftelijk bevestigd te zijn.
3.3 Indien een levering via factuur wordt voldaan, dient de betaling binnen te zijn door op factuur vermelde einddatum (doorgaans 14 dagen na factuurdatum).
3.4 Bij niet tijdige nakoming van een (betalings-)verbintenis is afnemer rente verschuldigd aan leverancier van 1% per maand vanaf de datum van het verzuim. Voorts is afnemer bij gebreke van tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 10% met een minimum van € 250,00 per factuur.

Artikel 4: Levering en overgang risico
4.1 Levertijden van leverancier vormen nimmer fatale termijnen. Dit houdt in dat voor zover leverancier verplichtingen binnen een redelijke periode na het verstrijken van een termijn nakomt, er geen sprake is van een tekortkoming door de leverancier.
4.2 Verzendingen vinden plaats via pakketdiensten en transporteurs. De afnemer is verplicht het geleverde terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 7 van deze leveringsvoorwaarden per omgaande schriftelijk aan leverancier kenbaar te worden gemaakt.
4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering van zaken plaats "af fabriek of magazijn". Voor zover naast levering van zaken ook montagewerkzaamheden dan wel reparaties plaatsvinden dient afnemer er voor zorg te dragen dat de montage met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te maken voor personeel van leverancier en de aan te voeren materialen. Voorts is de afnemer gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en goed werklicht te voorzien, zonodig hulpwerktuigen als hijswerktuigen en steigers ter beschikking te stellen en te zorgen dat werkzaamheden van derden de voortgang van het werk van leverancier niet kunnen belemmeren of vertragen.
4.4 De montagewerkzaamheden, dan wel bij afnemer verrichte reparaties of onderhoud gelden als uitgevoerd en opgeleverd, indien leverancier de afnemer heeft laten weten dat de montagewerkzaamheden zijn verricht en de afnemer de montagewerkzaamheden heeft goedgekeurd en/of de afnemer de gemonteerde zaken in gebruik neemt.
4.5 Leverancier is bevoegd om voor de levering en montage derden (onderaannemers) in te schakelen.
4.6 Vanaf het tijdstip van levering van goederen of montagewerkzaamheden gaat het risico over op de afnemer.
4.7 Het vervoer van goederen geschiedt, tenzij anders overeengekomen en behoudens leveringen aan particulieren, altijd voor risico van de afnemer, ook indien franco levering is overeengekomen. Zulks geldt eveneens wanneer de vervoerder op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule vermeldt dat alle vervoerschade voor rekening en risico van de leverancier zijn.

Artikel 5: Ruilen, retourzendingen of klachten
5.1 De goederen mogen binnen 14 werkdagen geruild worden, mits de artikelen en verpakking onbeschadigd zijn. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor u zijn bewerkt of speciaal voor u zijn besteld. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan u overgemaakt. De kosten van montage en verzend/retour verzendkosten komen voor eigen rekening. Voor pakket post zijn de reguliere verzendkosten terug te vinden bij de pakketdienst. Indien wij het pakket terug laten halen door GLS zijn de kosten tot 5 kg € 8,50, tot 10 kg € 15,00, tot 30 kg € 25,00. De kosten voor gemonteerde producten wordt berekend op uurloon deze zijn € 70,00 per uur incl BTW en excl KM vergoeding. Voor herroeping dient u dit formulier in te vullen en op te sturen klik hier.
5.2 Als een artikel niet goed is of verkeerd geleverd, wordt het totale aankoopbedrag terugbetaald. De retourzending dient dan wel zo snel mogelijk plaats te vinden, in ieder geval binnen 30 dagen nadat u uw klacht aan ons heb gemeld. Het artikel en de verpakking moeten vanzelfsprekend onbeschadigd en in originele staat zijn. Eventueel kunnen er kosten in rekening worden gebracht, indien het product beschadigd is.
5.3 We proberen de producten zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden. U dient altijd rekening te houden met eventuele kleine verschillen. Let op; kleuren kunnen afwijken dor materiaal, monitorinstellingen etc.
5.4 Wij verzoeken u om de geleverde producten zo snel mogelijk te controleren. Heeft u klachten over een door ons geleverd artikel en/of dienst, neem dan alstublieft contact met ons op info@betuwebiljarts.nl. Wij zullen vervolgens uw klacht in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Telefonisch of per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.

Artikel 6: Garantie
6.1 Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken bij normaal gebruik. Dit houdt in dat leverancier instaat voor gebreken die verband houden met constructie-, fabricage- of materiaalfouten. Voor biljarts geldt hierbij de voorwaarde dat de afnemer zelf, of een door afnemer krachtens een overeenkomst ingeschakelde en door leverancier vooraf schriftelijk aanvaarde derde, de plaatsing en montage uitvoert en dat de ruimte waarin het biljart is opgesteld voldoet aan redelijke kwaliteitseisen van ondergrond, ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid, niet alleen tijdens levering en montage maar gedurende de gehele garantietermijn. Bij biljarts zijn van garantie uitgesloten het biljartlaken en de montage ervan, beschadigingen en normale slijtage, beschadigingen door niet-normaal gebruik van de producten, het verlopen van de waterpasafstelling van het biljart en eventuele schade veroorzaakt door het verplaatsen van biljarts anders als door de afnemer zelf of de een door afnemer krachtens een overeenkomst ingeschakelde en door leverancier vooraf schriftelijk aanvaarde derde.
6.2 De garantie wordt verstrekt voor de duur zoals vermeld in de offerte en op de factuur. De garantietermijn wordt gerekend vanaf de datum van levering volgens de factuur welke tevens als garantiebewijs geldt. De garantie is niet overdraagbaar op opvolgende koper(s).
6.3 Bij garantie wordt naar de keuze van leverancier op haar kosten het geleverde geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel deugdelijk hersteld. De kosten van vracht, montage en demontage, verpakking, reis- en verblijfskosten vallen niet onder de garantie en komen volledig voor rekening van de afnemer. Onder garantie vervangen zaken en materialen zijn eigendom van leverancier en dienen bij gebrek aan haar geretourneerd te worden direct na vervanging, waarvan de kosten van de niet geretourneerde onderdelen aan de afnemer in rekening worden gebracht. Voor vervangen of herstelde zaken wordt geen nieuwe garantie verstrekt, doch geldt slechts de resterende garantietermijn die geldt voor de zaken geleverd krachtens de in 5.2 genoemde offerte en factuur.
6.4 Voor zover de afnemer of derde tijdens de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier en voor zover werkzaamheden na verkregen toestemming, naar het oordeel van leverancier onvakkundig en niet conform gebruiks- en montagevoorschriften zijn verricht, is leverancier ontheven van welke garantieverplichting dan ook. Leverancier is eveneens ontheven uit zijn garantieverplichting indien naar haar oordeel onderhoudswerkzaamheden door derden op onvakkundige wijze en niet volgens de voorgeschreven wijze zijn uitgevoerd.
6.5 De garantieverplichting van leverancier ten opzichte van haar afnemer zal ongeacht hetgeen in dit artikel is vermeld nimmer verder strekken dan de garantie die leverancier van haar leverancier ontvangt voor die zaken en onderdelen die niet door leverancier zelf zijn vervaardigd en voor zoveel haar leverancier verhaal biedt.

Artikel 7: Reparaties en onderhoud
7.1 Op reparaties en onderhoud anders dan ter uitvoering van een garantiebepaling, wordt door leverancier geen garantie verleend.
7.2 Vervangende zaken of onderdelen worden alleen aan afnemer ter beschikking gesteld gedurende de reparatietijd voor zover dit bij de reparatieopdracht is overeengekomen met leverancier.

Artikel 8: Reclame
8.1 Reclames dienen binnen 8 dagen na af- of oplevering aan leverancier schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van de termijn, worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt afnemer geacht de af- of oplevering te hebben goedgekeurd.
8.2 Reclames ten aanzien van niet zichtbare gebreken aan het geleverde, dienen binnen acht dagen nadat deze gebreken zichtbaar worden of zich manifesteren, schriftelijk aan leverancier kenbaar te worden gemaakt. Daarna worden deze reclames niet in behandeling genomen. Voor zover de garantietermijn is verstreken nadat een niet zichtbaar gebrek zich voordoet is leverancier niet gehouden de reclame in behandeling te nemen.
8.3 Indien leverancier de reclame als gegrond aanvaardt is leverancier gehouden tot kosteloos herstel dan wel vervanging van ondeugdelijke (delen van) zaken of het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
8.4 Reclames over facturen dienen door afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum aan leverancier kenbaar gemaakt te worden. Daarna worden reclames niet meer in behandeling genomen en wordt afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
8.5 Reclames geven afnemer geen recht om betalingen op te schorten.
8.6 Retourzending van geleverde zaken kan alleen geschieden franco, voor risico van de afnemer na schriftelijke toestemming tot retourzending van leverancier. De toestemming tot retourzending houdt niet in dat de reclame wordt erkend door leverancier. De retourzending moet binnen 5 werkdagen na verkrijging van de toestemming aan het adres van leverancier geschieden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Zolang de afnemer niet de volledige prijs heeft voldaan voor de levering van zaken en de uitvoering van montagewerkzaamheden blijft de leverancier eigenaar van de te leveren dan wel geleverde zaken.
9.2 De afnemer machtigt de leverancier om alle aan afnemer dan wel met afnemer gelieerde ondernemingen of personen toebehorende ruimtes te betreden om de leverancier in staat te stellen de geleverde zaken in haar macht te krijgen en de zaken te allen tijde te inspecteren of te doen inspecteren.
9.3 Wanneer een derde beslag legt op zaken ten aanzien waarvan de eigendom nog niet op afnemer is overgegaan, zal afnemer leverancier direct schriftelijk in kennis stellen van de beslaglegging.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade door een afnemer of derden geleden in verband met door de leverancier geleverde zaken, dan wel in bruikleen of anderszins beschikbaar gestelde zaken of verrichte montage- of reparatiewerkzaamheden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of nalatigheid van de leverancier of door de leverancier ingeschakelde derden.
10.2 Uitgesloten van schadevergoeding is bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving, letselschade, derving van inkomsten, schade welke een gevolg is van ander gebruik van de geleverde zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken.
10.3 Leverancier is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de factuurwaarde van hetgeen waarop de vordering tot schadevergoeding is gebaseerd.
10.4 Leverancier is nimmer gehouden meer schadevergoeding uit te keren dan de verzekeraar van leverancier aan leverancier uitkeert.

Artikel 11: Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt onder andere begrepen: (burger-)oorlog, oorlogsgevaar, terreur, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van leverancier, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij leverancier c.q. bij haar leveranciers, tekortkomingen door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.
11.2 Wanneer leverancier in geval van overmacht de nakoming van haar verbintenis opschort, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij nimmer jegens afnemer aansprakelijk voor de schade die daardoor bij afnemer ontstaat.
11.3 Indien leverancier bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar, uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, is leverancier gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als een afzonderlijke transactie.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten met leverancier en daaruit voortvloeiende geschillen is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen tussen leverancier en afnemer voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam tenzij een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank sector kanton.

Artikel 13: Communicatie
13.1 Iedere communicatie tussen leverancier en afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
13.2 De door leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer.
13.3 Elektronische communicatie door leverancier wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de afnemer daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van afnemer, komt dit voor risico van afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 14: Informatieplichten leverancier
14.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de website, in de browser van afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten.
14.2 Onverminderd eventueel voor leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor afnemer toegankelijk te houden.
14.3 Leverancier stelt middels zijn website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
- naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
- de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
- de prijs met inbegrip van alle belastingen;
- de wijze van aflevering en betaling;
- de eventuele kosten van aflevering;
- het adres waar afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de website van leverancier anders wordt aangegeven.

Artikel 15: Aanvullende bepalingen voor totstandkoming overeenkomst via internet
15.1 Uitingen van leverancier op de website met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten en/of producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten.
15.2 De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van leverancier van de bestelling van afnemer. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 16: Privacy
16.1 Afnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van leverancier (welke hier (mede) toegankelijk is) en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsge­gevens.
16.2 Afnemer is ervan op de hoogte dat leverancier de persoonsgegevens van afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over afnemers activiteiten op de website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar afnemer vandaan komt en de producten of diensten die afnemer heeft besteld. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, met als doel de dienstverlening aan afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan afnemer.
16.3 Afnemer mag de gegevens die de leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht de leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van afnemer te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van leverancier en het privacybelang van afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat afnemer van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.


Artikel 17: Contactkosten
17.1 Wij berekenen geen contactkosten. De gesprekkosten zijn alleen uw eigen telefoonkosten.

Artikel 18: Facebook acties
18.1 Deze promoties zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook. Er is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie door mee te doen aan de actie verstrek je niet aan Facebook, maar aan Betuwe Biljarts. Prijswinnaars worden door ons bekend gemaakt via onze Facebookpagina.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Adres

Westluidensestraat 16
4001NG Tiel
0344 - 607 457
06 - 283 660 81


info@betuwebiljarts.nl
KvK:61104566
BTW#:NL002077672B06

Openingstijden winkel Tiel

MaandagGesloten
DinsdagGesloten
Woensdag12:00 - 17:00
Donderdag12:00 - 17:00
Vrijdag12:00 - 17:00
Zaterdag10:00 - 12:30

 

© 2016 - 2024 Betuwe Biljarts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel